Category Archives: Aktuality

Provoz v měsíci červenci 2020

Provoz v měsíci červenci pro přihlášené děti probíhá dle manuálu MŠ.

Provozní doba 7-16,30hod.

Prosím o dodržování tohoto času. Rodiče vstupují do MŠ se zakrytými ústy a dezinfikují si ruce.

Dětem dávejte lahev s pitím ,opalovací krém, plavky, ručník.

 

Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,blíží se nám konec poněkud ,,zvláštního“ školního roku. Přejeme vám všem hezké a poklidné léto.Děkujeme všem za vstřícnost a pochopení při nouzovém režimu naší školky v době pandemie .

Školní rok 2020/2021 začne /doufejme/ v úterý 1.9.2020.

Rozdělení dětí do tříd bude známo poslední týden v srpnu. Je možné, že stávající kolektivy se budou muset nepatrně měnit.

 

Výsledky přijímacího řízení -seznam přijatých dětí pro šk.rok 2020/2021

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Z 20/46                                    Z 20/47                           

Z 20/45                                    Z 20/25                            

Z 20/60                                    Z 20/52                          

Z 20/43                                    Z 20/16

Z 20/48                                    Z 20/64

Z 20/9                                       Z 20/2

Z 20/37                                     Z 20/30

Z 20/28                                     Z 20/27

Z 20/4                                       Z 20/39

Z 20/1                                        Z 20/29

Z 20/61                                      Z 20/7

Z 20/50                                     Z 20/6

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ PROBĚHNE 22.06.2020 NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 17:00.

PŘIJDE POUZE 1 DOSPĚLÝ.(BEZ DĚTÍ) DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

TĚŠÍME SE NA VÁS

Obnovení provozu od 25.5.2020 – manuál pro rodiče

MANUÁL PRO RODIČE V DOBĚ OMEZENÉHO REŽIMU DOCHÁZKY DO MŠ (COVID 19)

Mateřská škola a její provoz se i nadále po znovuotevření řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé! Při příchodu do MŠ bude každému dítěti změřena tělesná teplota pomocí bezdotykového teploměru.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte písemné prohlášení

(www.mskpodjezdu.cz – sluníčko – školka- dokumenty ke stažení – čestné prohlášení)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizujte shromažďování osob před budovou
 • Před budovou dodržujte rozestupy 2 metry
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • Přicházejte postupně v době 6:30 – 8:15, aby se netvořily zástupy lidí. Není možné, aby rodiče přišli všichni najednou po 8,00hod.
 • Připomínáme, že areál MŠ i budova školy se v 8:30 z bezpečnostních důvodů zamyká

 

Vstup do budovy a pohyb v šatně

 • Při vstupu do budovy si prosím vydesinfikujte ruce
 • Snažte se i v prostorách budovy dodržovat odstupy
 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte
 • V šatně jedné třídy budou vždy maximálně 3 dospělé osoby
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostoru školy nosit nemusí
 • Při příchodu do šatny si děti roušku uloží do podepsaného sáčku (prosíme, dohlédněte na to, aby rouška byla uložena do sáčku a nepovalovala se volně v šatně)
 • Před vstupem do třídy si dítě důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem. K osušení rukou budou sloužit jednorázové papírové ručníky

 

 

V prostorách mateřské školy

 • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Děti budou mít lahev s vodou na pobyt venku.
 • Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál MŠ. Dle podmínek se děti budou střídat, nebo bude určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny
 • Je nutné, aby dítě mělo dostatek oblečení pro trávení pobytu venku (sportovního oblečení) i náhradní oblečení do třídy
 • Není povoleno do MŠ přinášet hračky z domova. Zákaz se vztahuje i na plyšové hračky během spaní.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě
 • Před zahájením stravování si každé dítě řádně umyje ruce
 • Při vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • Nebudou se používat látková prostírání
 • Pokrmy vydává personál, děti si samy jídlo nenabírají, neberou si samy ani příbory

 

Provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a desinfekce všech prostor
 • V prostorách budovy budeme často větrat, neboť je to základní preventivní faktor
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a zaměstnanci nacházejí, bude prováděno minimálně 1 denně
 • Desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet osob (kliky, vypínače), bude prováděna několikrát denně
 • Zvýšená pozornost bude věnována také desinfekci stolů, učebních pomůcek a hraček
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, přípravě jídla, likvidaci odpadů

 

 

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit!!!
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit pobyt ve třídě na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

 

Děkujeme všem rodičům za respektování a dodržování všech epidemiologických pravidel z tohoto manuálu. Snažíme se ochránit vaše děti, personál MŠ i vás.

 

Informace k obnovení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4

Vážení rodiče,

rada MČ Praha 4 souhlasí s obnovením provozu v MŠ Prahy 4 s účinností od 25.5.2020 za předpokladu splnění podmínek stanovených příslušnými státními orgány.  MŠ bude v provozu v omezeném režimu.

Dále oznamujeme, že v období od 1.7.-31.7.2020 bude  MŠ K Podjezdu /stejně jako ostatní MŠ zřizované Prahou 4/ otevřena pouze v omezeném nouzovém  režimu.

 

Informace k zápisu

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – AKTUÁLNĚ  Zápis ukončen

Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

Organizace zápisu

 • Kritéria – děti budou do MŠ přijímány na základě následujících kritérií:
 • trvalé bydliště dítěte; u cizinců místo pobytu
 • věk dítěte

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

Od 1. 9. 2020 může naše MŠ přijmout pouze 24 dětí /platně odevzdaných přihlášek je 89/

 • Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici 29  5. 2020 na webu MŠ a na vývěsce u vstupu do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

 • Ředitel/ka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona
 • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol, zákonný zástupce se domluví telefonicky o možnosti přijít nahlédnout do spisu nejpozději do 20. 5. 2020 na tel. č. 773 836 179
 • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
 • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba – zákonný zástupce, ne společnost)
 • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitel/ka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.