All posts by Eva Doležalová

Výsledky přijímacího řízení -seznam přijatých dětí pro šk.rok 2020/2021

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Z 20/46                                    Z 20/47                           

Z 20/45                                    Z 20/25                            

Z 20/60                                    Z 20/52                          

Z 20/43                                    Z 20/16

Z 20/48                                    Z 20/64

Z 20/9                                       Z 20/2

Z 20/37                                     Z 20/30

Z 20/28                                     Z 20/27

Z 20/4                                       Z 20/39

Z 20/1                                        Z 20/29

Z 20/61                                      Z 20/7

Z 20/50                                     Z 20/6

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ PROBĚHNE 22.06.2020 NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 17:00.

PŘIJDE POUZE 1 DOSPĚLÝ.(BEZ DĚTÍ) DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

TĚŠÍME SE NA VÁS

Obnovení provozu od 25.5.2020 – manuál pro rodiče

MANUÁL PRO RODIČE V DOBĚ OMEZENÉHO REŽIMU DOCHÁZKY DO MŠ (COVID 19)

Mateřská škola a její provoz se i nadále po znovuotevření řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé! Při příchodu do MŠ bude každému dítěti změřena tělesná teplota pomocí bezdotykového teploměru.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte písemné prohlášení

(www.mskpodjezdu.cz – sluníčko – školka- dokumenty ke stažení – čestné prohlášení)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizujte shromažďování osob před budovou
 • Před budovou dodržujte rozestupy 2 metry
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • Přicházejte postupně v době 6:30 – 8:15, aby se netvořily zástupy lidí. Není možné, aby rodiče přišli všichni najednou po 8,00hod.
 • Připomínáme, že areál MŠ i budova školy se v 8:30 z bezpečnostních důvodů zamyká

 

Vstup do budovy a pohyb v šatně

 • Při vstupu do budovy si prosím vydesinfikujte ruce
 • Snažte se i v prostorách budovy dodržovat odstupy
 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte
 • V šatně jedné třídy budou vždy maximálně 3 dospělé osoby
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostoru školy nosit nemusí
 • Při příchodu do šatny si děti roušku uloží do podepsaného sáčku (prosíme, dohlédněte na to, aby rouška byla uložena do sáčku a nepovalovala se volně v šatně)
 • Před vstupem do třídy si dítě důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem. K osušení rukou budou sloužit jednorázové papírové ručníky

 

 

V prostorách mateřské školy

 • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál MŠ. Dle podmínek se děti budou střídat, nebo bude určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny
 • Je nutné, aby dítě mělo dostatek oblečení pro trávení pobytu venku (sportovního oblečení) i náhradní oblečení do třídy
 • Není povoleno do MŠ přinášet hračky z domova. Zákaz se vztahuje i na plyšové hračky během spaní.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě
 • Před zahájením stravování si každé dítě řádně umyje ruce
 • Při vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • Nebudou se používat látková prostírání
 • Pokrmy vydává personál, děti si samy jídlo nenabírají, neberou si samy ani příbory

 

Provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a desinfekce všech prostor
 • V prostorách budovy budeme často větrat, neboť je to základní preventivní faktor
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a zaměstnanci nacházejí, bude prováděno minimálně 1 denně
 • Desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet osob (kliky, vypínače), bude prováděna několikrát denně
 • Zvýšená pozornost bude věnována také desinfekci stolů, učebních pomůcek a hraček
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, přípravě jídla, likvidaci odpadů

 

 

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit!!!
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit pobyt ve třídě na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

 

Děkujeme všem rodičům za respektování a dodržování všech epidemiologických pravidel z tohoto manuálu. Snažíme se ochránit vaše děti, personál MŠ i vás.

 

Informace k obnovení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4

Vážení rodiče,

rada MČ Praha 4 souhlasí s obnovením provozu v MŠ Prahy 4 s účinností od 25.5.2020 za předpokladu splnění podmínek stanovených příslušnými státními orgány.  MŠ bude v provozu v omezeném režimu.

Dále oznamujeme, že v období od 1.7.-31.7.2020 bude  MŠ K Podjezdu /stejně jako ostatní MŠ zřizované Prahou 4/ otevřena pouze v omezeném nouzovém  režimu.