All posts by adminm

Informace k zápisu

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – AKTUÁLNĚ  Zápis ukončen

Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

Organizace zápisu

  • Kritéria – děti budou do MŠ přijímány na základě následujících kritérií:
  • trvalé bydliště dítěte; u cizinců místo pobytu
  • věk dítěte

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

Od 1. 9. 2020 může naše MŠ přijmout pouze 24 dětí /platně odevzdaných přihlášek je 89/

  • Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici 29  5. 2020 na webu MŠ a na vývěsce u vstupu do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

  • Ředitel/ka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona
  • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol, zákonný zástupce se domluví telefonicky o možnosti přijít nahlédnout do spisu nejpozději do 20. 5. 2020 na tel. č. 773 836 179
  • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
  • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba – zákonný zástupce, ne společnost)
  • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitel/ka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.