Blog

Nový manuál pro rodiče a děti od 12.4.2021- může se měnit podle nastalé epid. situace

MANUÁL PRO RODIČE V DOBĚ  DOCHÁZKY DO MŠ od 12.4.2021

Mateřská škola a její provoz se i nadále  řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé! Při příchodu do MŠ nebude dětem měřena tělesná teplota , pouze při podezření na onemocnění.

Do MŠ  mohou nastoupit pouze děti plnící povinnou předškolní docházku a dětí rodičů IZS, .Pokud by někteří rodiče z obavy před nákazou nechtěli dítě do MŠ přivést, informujte ,prosím, předem vedení školy.Pro předškolní děti je docházka povinná v době  8,30-12,30 hod.

Děti se budou při příchodu do MŠ 2x týdně testovat antigenními testy z přední části nosu (vždy v pondělí a ve středu).Děti jsou rozděleny do 3 skupin

( v každé skupině musí být maximálně 15 dětí). ostatní informace mají rodiče v emailu.

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

 • Rodiče budou mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky-respirátorem.
 • Dodržení odstupů 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizujte shromažďování osob před budovou
 • Před budovou dodržujte rozestupy 2 metry
 • Přicházejte postupně v době 6:30 – 8:00, aby se netvořily zástupy lidí. Není možné, aby rodiče přišli všichni najednou po 8,00hod.
 • Připomínáme, že areál MŠ i budova školy se v 8:30 z bezpečnostních důvodů zamyká

 

Vstup do budovy a pohyb v šatně

 • Při vstupu do budovy si prosím vydezinfikujte ruce
 • Snažte se i v prostorách budovy dodržovat odstupy
 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v respirátoru a to pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte
 • V šatně jedné třídy budou vždy maximálně 3 dospělé osoby
 • Pedagogičtí pracovníci MŠ respirátory v prostoru školy nosí
 • Při příchodu do šatny si děti 1 roušku uloží do podepsaného sáčku (prosíme, dohlédněte na to, aby rouška byla uložena do sáčku a nepovalovala se volně v šatně) a tato rouška v šatně zůstane trvale /není nutno ji nosit každý den domů /
 • Před vstupem do třídy si dítě důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.

V prostorách mateřské školy

 • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Na pobyt venku budou mít děti z domova podepsanou lahev s vodou (rodiče ji každý den odnesou a doma vymyjí a opět plnou přinesou )
 • Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál MŠ.
 • Je nutné, aby dítě mělo dostatek oblečení pro trávení pobytu venku (sportovního oblečení) i náhradní oblečení do třídy
 • Není povoleno do MŠ přinášet hračky z domova. Zákaz se vztahuje i na plyšové hračky během spaní.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě
 • Před zahájením stravování si každé dítě řádně umyje ruce
 • Při vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • Nebudou se používat látková prostírání
 • Pokrmy vydává personál, děti si samy jídlo nenabírají, neberou si samy ani příbory

 Provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor
 • V prostorách budovy budeme často větrat, neboť je to základní preventivní faktor
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a zaměstnanci nacházejí, bude prováděno minimálně 1 denně
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet osob (kliky, vypínače), bude prováděna několikrát denně
 • Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci stolů, učebních pomůcek a hraček
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, přípravě jídla, likvidaci odpadů

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit!!!
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit pobyt ve třídě na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte
 • Pokud bude v předškolní třídě nepřítomna většina dětí, bude zahájena distanční výuka( týká se pouze dětí předškolních )- pro tyto děti bude povinná!

 Děkujeme všem rodičům za respektování a dodržování všech epidemiologických pravidel z tohoto manuálu. Snažíme se ochránit vaše děti, personál MŠ i vás.                                         

 vedení školy